UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

Dönüşlü Zamirler / Make it yourself !

İngilizcede özneye vurgu vermek için kendi-(m-si-miz-leri ) gibi dönüşlü zamirleri kullanırız.

Reflexive Pronouns / kendi (si )

 

I                myself        ( kendim )

you           yourself       ( kendisi )

she           herself         (o kendisi )

he             himself        ( o kendisi )

it              itself            ( o kendisi )

we           ourselves     ( kendimiz )

you          yourselves   ( kendiniz )

they         themselves  ( kendileri )

 

Dönüşlü zamirleri özne ve nesne aynı kişiler olduğunda kullanırız. Yani :

 

She studies for Maths herself.  Matematiğe kendisi çalışır.

Make the cake yourself.   Keki kendin yap.

Don't cut yourself while peeling the potato. patates soyarken kendini kesme!

Barbara bought roses for herself.  Barbara kendi için gül aldı.

We painted the wall ourselves.   Duvarı kendimiz boyadık.

 

Cümlede vurgu yapmak için Reflexive kullanırız :

 

I did homework myself.   Ödevi kendim yaptım.

The play of Janet itself was very fascinating. Janet'in oyununun kendisi çok büyüleyiciydi.

She herself agrees with the decision. (o)Kendisi  karara uyuyor./ kararla aynı fikirde.

 

Bazan -by ile kullanıldığında , herhangi bir yardım olmadan işin yapıldığını vurgular. (Reciprocal Pronouns )

I got to the airport by myself.    havaalanına kendim vardım.

We prepared the dinner by ourselves.   Akşam yemeğini kendimiz hazırladık.

 

each other - one another ( birbirlerini - bir diğerini-e)

We can help eachother.   Birbirimize yardım edebiliriz.

We promised each other not to lie.   Yalan söylememek için birbirimize söz verdik.

The runners will be standing up 1 meter here from one another.  Koşucular birbirlerinden 1 er metre arayla burada duracaklar.

 

Practice ;

Aşağıdaki öznelerin reflexive pronoun'larını yazınız :

They  go to the school by ------------------------.

John is a lazy student. He can't finish his homework ----------------.

She thinks much about -----------------.

I believe you can finish it ----------------.

I and my friends ate all the food -----------------. (we)

Answers : themselves - himself - herself - yourself ( yourselves ) - ourselves  

comments powered by Disqus