PRE - INTERMEDIATE

GRAMMAR PRE - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
PRE - INTERMEDIATE

Orta Seviye İngilizce Genel Tekrar

Çok faydalı olacağını düşündüğümüz Orta Seviye Genel Revizyon bölümünde , daha önce yazdığımız makalelerin kısa bir tekrarı olacak.

Tekil                                Çoğul                      Türkçe

book                            books                          Kitaplar

car                              cars                              Arabalar

mistake                       mistakes                       Yanlışlar

computer                    computers                    B.sayarlar

-s, -ss, -sh , ch ile biten kelimeler -es ile çoğul yapılır.

Tekil                       Çoğul                            Türkçe

brush                      Brushes                         fırçalar

bus                         Buses                            otobüsler

box                         Boxes                           kutular

-f, -fe ile biten kelimeleri - ves getirerek çoğul yaparız.

Tekil                      Çoğul                           Türkçe

leaf                       leaves                         yapraklar

life                        lives                             hayatlar

knife                     knives                          bıçaklar

Yukarıdaki kurallara uymayan isimlerin çoğul yapılması ;

Tekil                   Çoğul                          Türkçe

woman               women                        kadınlar

child                   children                       çocuklar

foot                     feet                             ayaklar

person                people                         insanlar

 

Zamanlar ;

Fiillerin sonuna -s, es, ies getirerek - er, -ar ( yapar, eder ) anlamına gelen GENİŞ ZAMAN ;

Şunu unutmayalım, geniş zamanda -s kullanımı özneleri doğru tanırsak çok kolay algılanır. Yani aslında -s ( ya da -es, ies ) getireceğimiz özne sayısı sadece 3. Onlarda he, she ve it ( erkek- kız ve hayvanlar için /O/ anlamıdır.

I ( ben ), you ( sen-siz ), we ( biz ) , they ( onlar ) için zaten *-s getirme kuralı yoktur.

I / you / we / they                          He / she / it                 Cümle            

write                                             writes                          He often writes to his relatives. / Akrabalarına sürekli yazar. ( Genel bir ifade )

work                                             works

play                                               plays

 

brush                                          brushes

finish                                           finishes

teach                                          teaches                       She teaches at the weekends.   Hafta sonları öğretir. ( Genel )

 

try                                               tries                             He always tries hard.   Her zaman zoru dener. / -y'nin düştüğüne dikkat !

cry                                              cries

marry                                         marries

 

Geçmiş Zaman / Past.

Geçmiş formda cümle yaparken dikkat edilecek bir iki husus var fiillerle ilgili ;

1. Fiiller düzenli ve düzensiz diye iki türlüdür. Bunlar biraz çalışılıp öğrenilirse, dilin önemli bir kısmını oluşturan PAST aktiviteleri anlatmak çok zor değil .

Regular ( düzenli )                                                           

-d ve - ed getirilir                                                   ırregular                                                            

walk- ed                   yürüdü (m,n,nüz,ler)               go _ went                               gitti ( -gittim,gittin,niz,ler )

cook-ed                    pişirdi                                    begin-began                           başladı

finish-ed                    bitirdi                                    drink-drank                             içti

live-d                        yaşadı                                    fall-fell                                   düştü          

Bu listeler Pre-Intermediate makalelerde verilmişti.

 

Adverbs / zarflar

Adjective / Sıfat              Adverb / zarf                       Türkçe

happy                               happily                                 mutluca / mutlu şekilde           ( -y düşer )

quick                                quickly                                  çabukça / çabuk şekilde

slow                                 slowly                                    yavaşca

lucky                                luckily                                    şanslıca / şekilde                   ( -y düşer )

easy                                 easily                                      kolayca                                (- y düşer )

 

Karşılaştırmalar ( comparatives ) and Superlatives ( -en formu )

Comp.                       Türkçe                     Superl.                              Türkçe

warm-er                     daha ılık                  the warmest                  en ılık

short-er                      daha kısa                the shortest                   en kısa

old-er                         daha eski-yaşlı       the oldest                      en eski-yaşlı

Sadece-r gelir;

wide-r                        daha geniş             the widest                      en geniş

late-r

Harfler çift olarak comparative yapılır

hot-ter                      daha sıcak              the hottest                      en sıcak

big-ger

wet-ter

Kelimede iki ve daha fazla hece varsa

More                                         Türkçe                                                       the most

more imporatant                      daha önemli                                             the most important ( en önemli )

more popular                  

more expensive

-y harfinin düştüğü sıfatlar ;

happy-happier                     daha mutlu                                   the happiest    ( en mutlu )

easy-easier

lucky-luckier

Bütün bu kurallara uymayanlar;

good ( iyi )         better ( daha iyi )                 the best ( en iyi )

bad ( kötü )        worse ( daha kötü )            the worst ( en kötü )

far ( uzak )         further ( daha uzak )           the farthest ( en uzak )

 

Verb Tenses

Present Simple ;-er-ar / yapar

Do you play football ?       -I play football,  - I don't play f.

Does she play football     -She plays football , - she doesn't play f.

Do they play football         - They play football, - they don't play f.

 

Present Continuous - ing / -yapıyor

Are you cooking ?          - I am cooking   ,  - I am not cooking

Is he cooking ?               - he is cooking ,   - he is not cooking

Are they cooking ?        - They are cooking.   - They are not cooking

 

Past Tense; -d, ed -yaptı

Yukarıda bahsettiğimiz past kuralı bütün öznelerde aynıdır. Yani kolay kolay şaşırmayız.

Did you walk ?     I walked.              I didn't walk           ( didn't olduğundan tekrar -ed kullanmadık )

Did he walk ?      He walked           He didn't walk

Did they walk      They walked        They didn't walk

comments powered by Disqus