BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

FETHİ ARSLAN
BAŞLANGIÇ

Konular ;

 1.        Object Pronouns ( me, you, him, her )
 2.        There is /There are ( Fiziksel alanda olmayı ifade eder )
 3.        Present Simple ( Zaman kavramına geçişte ilk konu – Geniş Zaman)
 4.        Frequency Adverbs / Sıklık zarfları
 5.        Present Continuous ( Şimdiki zaman )
 6.        Present Continuous for Future ( Şimdiki zamanın gelecek  zaman anlamında kullanılması )
 7.        Like / love / hate  + ing ( sevme ve nefret ifadeleri )
 8.        Prepositions of Place ( yer bildirme edatları – on,in under, etc. )

 

 1.        Object Pronouns ( me, you, him, her )

Bir cümlenin nesnesinin yerine kullanırız.

I-me

You-you

He- him

She-her

it-it

We-us

You-you

They-them

I love swimming, but they don’t understand me. / ….beni anlamıyorlar.           

He is never trying to help his brother. He thinks he disturbs him. / …..onu rahatsız ettiğinidüşünüyor.

They are not joining us. Why don’t you call them? / Bize katılmıyorlar. Neden onları aramıyorsun ?

His car is in the park. He parked it an hour ago. / …..onu bir saat önce park etti.

Not 1; it ve you’nun  özne ve nesne formu aynıdır.

Not2 ; Hayvan isimlerini him yada her şeklinde kullanabiliriz.

I like my dog ,Jeff.  I takehim for a walk every day. / ….., her gün onu yürüyüşe götürürüm.

 1.        There is /There are ( Fiziksel alanda olmayı ifade eder )

We use this to talk about “ existence / var olma “ in a physical area.

Singular / tekil ;  There is an amusement park near our house. / Evimizin yakınında lüna park var.

Plural / Çoğul ; There are 10 dogs in the park. / Parkta 10 tane köpek var.

Negative ;

There is not = there isn’t

There are = there aren’t

There isn’t any salt left. / Hiç tuz kalmadı.

Question ;

Is there a bank near here ?     - Yes, there is.  / No, there isn’t

Is there an orange in the kitchen ?

Are there any historical places in this city ?  Yes, there are.  / No, there aren’t.

Are there any bottles on the table ?

 

Not ; Kısa cevapta , “Yes, there’s “ diyemeyiz. Doğrusu, “Yes, there is. “

 1.        Present Simple ( Zaman kavramına geçişte ilk konu – Geniş Zaman)

Zaman / Tense konusunda ilk dersimiz. Geniş zaman, alışkanlığı / habit  ve zaman sıklığı ile yapılan eylemleri ifade eder. 

I always wake up at 6 a.m. / Her zaman 6’da uyanırım.

My son never studieson Sunday / Oğlum Pazar günleri asla çalışmaz. ( alışkanlık / habit )

I hate action films. / Aksiyon filmlerinden nefret ederim.

We have meeting every Monday at 4.30 p.m

Usage / Kullanım ;

I,You, they ve we öznelerinde fiili yalın / base haliyle, he,she ve it özneleriyle ise –s, es yada –ies getirerek kullanırız.

She works in a bank. / Bir bankada çalışıyor.    

She doesn’t work in a factory. ( negative formunda –s gelmediğine dikkat! )

He likes swimming.

He doesn’t like running. ( negative formunda –s gelmediğine dikkat! )

You love your dog, don’t you ?-  Köpeğini seviyorsun, değil mi ?

I play tennis every day .

They always  come late.

We never drink juice.

Question

When do you go to school ?   - I go  to school at 8 a.m.

When does She go  to school ?  - She goes to school at 9 a.m.

How do they go to work ? – They go  to work by car.

 

 1.        Frequency Adverbs / Sıklık zarfları

Sıklık zarfları sıralaması ;

Always

usually

often  

sometimes

rarely

never

%100          

%80       

% 70        

% 50          

% 30       

% 0

 

 

How often do you go  to cinema ? / Ne kadar sıklıkla …..?

-I never go to cinema. / Hiç gitmem.

How often does he go  to cinema ?

-He rarely goes to cinema.  / Nadiren gider..

 

Once a week  ve Twice a week bir şeyin kaç defa olduğunu açıklar.

I go running once a week. / Haftada bir kere koşmaya giderim.

He goes  to gym  twice a week. / Haftada iki kere jimnastiğe gider.

 1.        Present Continuous ( Şimdiki zaman )

Şu anda süreç halinde olan aksiyonlar için kullanırız. Özneyle birlikte am-is-are ve – ing kullanımlarına dikkat ediniz.

I am  (I’m ) reading my newspaper now. / Şimdi gazetemi okuyorum.

He is ( He’s ) studying his lesson now./ Şimdi ders çalışıyor.

She is ( She’s ) writing an FCE composition.

I am watching the news on the net now.

It is snowing. / Kar yağıyor.

You are ( You’re ) reading that book.

They are ( They’re ) reading this book.

We are (we’re )  watching the weather report now.

Question Form (? )

Are you watching the news now ?

-Yes , I am.   / No, I am not.

Why are you driving fast ?

Notlar ;

 1.        Sorularda ve cevaplarda kısa ( contractions ) kullanırız sıklıkla.

What’s he doing ?  -  He’s running. / Koşuyor.

 1.        Yes / No sorularını kısa cevaplarla veririz.

Are you watching the news now ?         -Yes , I am.   / No, I am not.

 

 1.        Like / love / hate  + ing ( sevme ve nefret ifadeleri )

Love, like ve hate gibi his ve duygu ifade eden kelimelerle  nesneye – ing getirerek cümle kurarız.

I like swimming.

You love running.

Tommy likes eating  a lot.

We hate playing football.

They hate playing chess.                  

Not ; Bu fiiller aynı zamanda – to ile de kullanılabilir.

I love to swim.= I love swimming.

 

 1.        Prepositions of Place ( yer bildirme edatları – on,in under, etc. )

In – on – under – between- opposite – in front of –next to- above

In

On

Under

Between

Opposite

in front of

Next to

above

İçinde

Üstünde

altında

Arasında

karşısında

Önünde

Bitişiğinde

Üstünde/üzerinde

 

The book is on the table.

The box is between the TV and the chair.

The Picture is under the cable.

The armchair is opposite the TV.

The cattle is next to the plug.

The computer’s in front of the sofa.

The calendar is above the Picture.

comments powered by Disqus