BLOG

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
BLOG

Teaching Techniques in English / For Teachers

 

2.  GENEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ / Öğretmenler ve adayları için

 

 • Communicative Activities: Herhangi bir etkinliğin iletişimsel olması için bir bilgi veya düşünce boşluğunun bulunduğu aktiviteler oluşturulur. Başkalarının o konuda ne düşündüğü veya bildiği böylece karşılıklı soru-cevap şeklinde keşfedilir.

 

 • Conversation Practice: Öğretmen, öğrenciler hakkında bireysel sorular sorar. Aynı şekilde öğrenciler kendi sınıf arkadaşları hakkında da bireysel sorular sorup cevaplayabilirler.

 

 • Cooperative Learning: Küçük gruplar halinde iş birliğine dayalı öğrenme şeklidir.

 

 • Critical Thinking: Eleştirel ve ispata dayalı bir faaliyet olup bir amaca yönelik düşünme ve problem çözme yoludur. Cesaretlendirici ve rekabeti körükleyici bir yoldur.

 

 • Dictation: Öğretmen bir metni 3 değişik hızda okur. Birincide normal hızda okunur ve öğrenciler dinler ve anlamaya çalışır. İkincide cümle cümle okunur ve yazdırılır. Üçüncüde normal okunur ve öğrenciler kontrol ederler.

 

 • Discovery Technique: Dilbilgisi kuralının adım adım keşfedilmesidir. Böylece hem yapı hem de anlamı bağlamdan çıkarılır. Öğrencilere kurallar söylenmektense yönlendirme yoluyla ne kadar anladıklarını rahatlıkla görebiliriz.

 

 • Drama and Dramatization: Drama çocukların okulda öğrendikleri basit ve mekanik dili, kişiliklerini de katarak bir oyun ve mesajı canlı halde sunmalarıdır. Konuşmaya teşvik edicidir. Olumlu davranışlar kazandırma ve duygu paylaşımı içinde kullanılabilir. Dramada çocuklar rol yapabilirler veya kukla vb. eşyalar kullanabilirler.

 

 • Fill in the blan exercises: Öğrenciler boşlukları yeni kelime, cümle parçaları vb. şeylerle doldururlar. Diyalog kurma bu teknikte sıkça kullanılır. Bazı satırlar veya kelimeler boşluk halinde sunulur ve doldurulması istenir.

 

 • Games: Motive edici, eğlendirici, özendirici olduğundan sıkça kullanılır. Dersin son dakikalarında yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını önlemek için faydalıdır.

 

 • Jazz Chants: Kısa şarkılar ve tekerlemeler ritmik kısa şiirlerdir. Tekrar ve pekiştirme için elverişlidir.

 

 • Jumbled Sentences: Bir metnin veya diyaloğun cümleleri karışık olarak verilir. Öğrenciler tek tek veya gruplar halinde doğru sıraya koyarlar.

 

 • Antonyms / Synonyms: Ödev veya sınavlarda kullanılan kelime öğrenme ve ölçe tekniğidir.

 

 • Minimal Pair: Sadece bir farklı sese sahip olan diğer yönleri özdeş olan iki kelimeden oluşur. Anlam değişikliğine yol açan farlı sesleri belirlerler.

 

 • Recognizing Cognates: Her iki dilde de ortak olarak kullanılan veya öyle görünen kelimelerden oluşur. 2 türlüdür:

 

1.     True Cognates: spaghetti / spagetti, television / televizyon, train / tren

2.    False Cognates: toast / tost, apartment / apartman, sympathy / sempati

 

 • Memorizationa: Atasözleri, şarkı ve tekerleme ezberleme eğlenceli olabiliyor.

 

 • Miming: Beden dili, jest ve mimikleri kullanarak bir mesajı ifade etme demektir. Tahmin oyunlarında kullanılır.

 

 • Question and Answer Drill: Resimlerin veya flaşkartlarında kullanılabildiği soru-cevap tekniğidir.

 

 • Reading Comprehension Questions: Okuma parçasının hangi düzeyde anlaşıldığının kontrolünü sağlayan sorulardır. 3 farklı türde olabilir.

 

1  Metinde açıkça verilen bilgileri isteyen sorular.

2Cevapları metinden çıkarılması gereken sorular.

3Okuma parçasını kendi deneyimleriyle bağdaştırmasını isteyen sorular.

 

 • Reading Aloud by Teacher: Bu sesli okuma, 2 şekilde yapılır. Birincide, fon müziği eşliğinde öğretmen tarafından dramatize edilerek yavaş bir şekilde okunur. İkincisinde, yine fon müziği eşliğinde öğrencilerin gözleri kapalı olarak (bunun amacı öğrencinin mimikleden ziyade telaffuzu odaklanması ve vurguları dinlemesidir), öğretmen tarafında normal bir hızla okunur.

 

 • Reading Aloud by Students: Bir okuma parçasından, bir oyundan ya da bir diyalogdan bölüm olabilir. Öğrenciler metni telaffuzlarını geliştirmek amacıyla farklı ruh halleriyle (mutlu, üzgün, kızgın vs.) okuyabilirler.

 

 • Role Play: Hedef dilde belli rollerin oynanmasıdır. Canlandırdıkları kişiler hakkında diyologda yazabilirler. Dili doğal bir şekilde kullanabilmeleri sağlanır. Bir diyaloğu ezberden farklıdır. Öğrencinin kendi cümlelerini gerektirir.

 

 • Self-Correction: Öğrencilerin hataları ve yanlışları öğretmen tarafından değilde öğrenciler tarafından düzeltilmesidir. 3 şekilde yapılır:

 

1      Öğretmen sorgulayan bir ses tonuyla öğrencinin hatasının farkına varmasını ve düzeltmesini sağlar.

2     Öğretmen öğrencinin dediklerini tekrarlar ve hatalı yere gelince durur ve böylece hatanın yerine ve şekline dikkat çeker ve düzeltmesini bekler.

3     Öğretmen, öğrenciye 2 seçenek verir, öğrencinin birini seçmesi beklenir.

 

 • Scimming and Scanning: (Gözgezdirme = Ana fikri bulmak için) ve (Tarama = Özel bir bilgiyi bulmak için) Hızlı ve etkili bir tekniktir. Ayrıntılı ve çok defa okumak zorunda değiliz. Belli bir bilgi ve mesajı bulmak için yapılır.

 

 • Small Group Tasks: Görevler bilgi paylaşımıyla, iki veya küçük gruplar halinde yapılır. Bilgi, düşünce ve mantık boşluğu doldurulması şeklinde aktiviteler yaparlar.

 

 • Songs: Şarkılar motive edicidirler. Dilin istenilen şekilde kullanılmasını sağlar. Dilin hatırlanabilir olmasına yardım eder.  Nakaratlarıyla tekrar edilebilir özellikleri vardır.

 

 • Storytelling / Story Reading: Hayal gücü ve ilgi, merak unsurları öğrenciyi motive eder. Hikâyelerin çoğuna aşina oldukları için İngilizcede bir hikâyeyi kolay anlayabilirler ve takip ederler. Sınıflar küçüldükçe daha fazla resimli kitaplar ve resim kartları kullanılabilir. Bilinen bir hikâyeyi (jest, mimik ve beden canlandırarak) tekrar anlatmaları istenir.

 

 • Task-based Learning: Görev tabanlı öğrenmede fazla biçim endişesi taşımadan iletişimsel etkinliklerle başlarlar. Görev sonunda nasıl hazırladıklarının raporunu sunarlar. Dilin biçimsel özelliklerine vurgu en sonda yapılır.

 

 • Total Physical Response (Using Commands to Direct Behaviour): Öğretmen sözlü komut verir ve uygulatır. Öğrenci gönüllü öğrenciler üzerinde yapılır. Model tamamlandıktan sonra öğrenciler birbirlerine komut ve karşılık verirler.
comments powered by Disqus