BLOG

Grammar başlangıç konuları.

Conquer English
BLOG

Conquerenglish.com, eğitiminin eğlenceli formunu paylaşmak amacıyla, bir grup tecrübeli eğitimci tarafından kurulmuştur. Bu oluşumda, farklı seviyelerde ders videoları, konu açıklamaları, konu detayları ve test tekniklerinin yanısıra, öğrenmeyi zevkli hale getirecek eğlenceli bölümleri de olacaktır. Ayrıca Conquer English’i öğretmen ve öğrencilerin de kendi yazılı ve görsel çalışmalarını paylaşabilecekleri, interaktif bir site olarak tasarladık.

 
Conquer English’te, öğretilen dilin güncel kullanımının verildiği  uygulamalarımızı da görebileceksiniz.
 
Ziyaretçilerimiz, sunulacak eğitimler ve online sınavlar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan, bilgisayar destekli düzey belirleme sınavlarına alışır hale gelecekler.
 
Seçilen İngilizce Materyaller ise  "Communicative Approach" (İletişime Dayalı Öğreti) tarzını
 
benimseyen eglektik ve interaktif materyallerdir. .
 
İngilizce öğretiminde videolarımız , TPR (Total Physical Response- Tüm Fiziksel Tepki),  Task-Based (Aktivite Tabanlı)  ve  Communicative Learning (İletişimsel öğrenim) ,Critical Thinking and Reading ( analitik düşünme ve okuma ) gibi metodlar esas alınarak verilmektedir ve bu videolar, görsel, işitsel ve pratiğe, öğrenmeye dayanan aktivitelerle zenginleştirilmektedir. Ziyaretçilerimizin ingilizceyi , uygulamaya ve tekrara dayalı bir programla  severek ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlamaktayız.
 
 
 
Ayrıca C.E.’de ziyaretçilerimiz Avrupa Dil Pasaportu Programına göre geldikleri düzeyleri görebileceklerdir.
 
 
 
Avrupa Dil Pasaportu
 
 
 
Dil Pasaportu:Konuştuğunuz diller ve seviyeleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü' nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleridir.
 
İngilizce Özgeçmişi:Kendini fark etme , kültürlerarası deneyimler ve "başarabilirim" ifadeleri ( kendini değerlendirme ) yer alır.
 
 
 
 
 
Levels
 
Seviyeler
 
The Common European Framework divides learners into three broad divisions which can be divided into six levels:
 
Avrupa Dil Portfolyosu' nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge "Küresel Ölçek" ( Global Scale ) olarak adlandırılır
 
A   
 
Basic Speaker
 
A1
 
Breakthrough or beginner
 
A2
 
Waystage or elementary
 
B    
 
Independent Speaker
 
B1
 
Threshold or pre-intermediate
 
B2
 
Vantage or intermediate
 
C
 
Proficient Speaker
 
C1
 
Effective Operational Proficiency or upper intermediate
 
C2
 
Mastery or advanced
 
 
 
 
 
Dil Düzeyi Göstergeleri
 
.Description
 
Temel Kullanıcı
 
A1
 
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
 
Diyalog kurduğu kişilerin anlaşılır ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendisini ve diğerlerini tanıtabilir ve kişisel bilgileri ile alakalı soruları cevaplayabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, yaşadığı yer,  tanıdığı kişiler, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir
 
 
 
A2
 
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
 
Temel bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir.
 
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir.
 
Şahsi, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir ve tanıtabilir.
 
Bağımsız Kullanıcı
 
B1
 
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
 
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini diğerlerine aktarabilir; hayallerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca sebepleriyle ortaya koyabilir. Ü
 
Şahsi ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini anlatabilir. Z
 
Yolculuklaarda, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumlarda başarılı olabilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri temel hatlarıyla  anlayabilir. İ
 
B2
 
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
 
Değişik konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir.   
 
Zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadili konuşan birisiyle iletişim kurabilir. 
 
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.
 
Yetkin Kullanıcı
 
C1
 
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
 
Anlaşılması zor konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, detaylar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.
 
C1 düzeyinde kişi dili akademik ve profesyonel amaçlar ( mesleki ) için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.g
 
Gereksinim duyduğu ifadeleri  zorlanmadan  kontrollü bir şekilde  ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. El
 
 
 
C2
 
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.
 
Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. 
 
Değişik yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilginin özetini çıkarıp anşatabilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal  bir anlatım ile sunabilir.
 
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.İleri düzeyde kendini ifade edebilir.
comments powered by Disqus