ADVANCED

TESTING OFFICE ADVANCED KONULARI

Conquer English
ADVANCED

KPDS 'de soru çeşitleri ve soru sayıları ;

 

Soru Çeşitleri / Tipleri                              Soru sayısı

   

Kelime Bilgisi

8

Gramer

 17

Cümle tamamlama

10

Çeviri- İngilizce / Türkçe

5

Çeviri -  Türkçe / İngilizce

5

Anlam bütünlüğünü bozan cümle

6

Paragraf Tamamlama

6

Diyalog Soruları

6

Uygun Düşen İfadeyi Bulma

6

Eş Anlamlı cümleyi bulma

6

Okuma ve Paragraf Soruları

25

   

Toplam

100

 

Kelime Bilgisi ;

    Bu tip soruları çözerken, cümle ( tümceyi ) tamamiyle okumalısınız. Anlamını bilmediğiniz kelimeler üzerinde durmanız anlamsızdır. Vakit harcarsınız. Cevap bilinse bile diğer şıklar okunmalı. Çünkü gözden kaçan bir ayrıntı olabilir. Bu sorularda genelde adjective ( sıfat ), verb ( fiil ) ve noun ( isim ) , adverb (zarf)seçilmesi istenir. Kelime tipleri

 
1 anlama ( meaning ) : kelimenin anlamı mutlaka bilinmelidir.
 
2 edat ( preposition )'a dayalı  : consist of
 
3 ve belli bir kalıba dayalı sorulardır : connection between
 

 
Sample 1 

In a blizzard, the ____ of very low temperatures, strong wind and suffocating snow often proves fatal.

 

A)     expectation                       B)     endurance                       C)    engagement

                D)    consistence                          E)     combination

A = umma, beklenti  B = dayanıklılık    C = yükümlülük   D= tutarlılık  E = karışım

Suffocate:  f. boğmak, nefesini kesmek; bastırarak söndürmek; boğulmak, nefes alamamak. suffocatings. bunaltıcı, boğucu

     Bu tip sorularda boşluktan sonraki edat ip ucu olabilir. Ancak boşluktan sonra verilen " of " edatını birkaç  kelime kullanabilir. Anlamına baktığımızda " of " ile kullanılacak kelime " combination " dır. Tipide düşük sıcaklık, güçlü rüzgar ve boğucu kar karışımı, boğucu bir kar oluşturuyor. Dolayısı ile cevabımız " E " seçeneğidir. 

 

Sample 2

Our understanding of the development of behaviour has long been hampered by the tendency to ____ sharply between "innate" and "acquired" behaviour.

 

             A)     exclude                  B)     separate                  C)    distinguish

                             D)    infer                         E)     assess

Bu soruda anahtar kelimeler, iki şeyin arasındaki farkı tanıma yoluna iten between / arasında kalıbı. Dolayısı ile " distinguish " kelimesinin anlamını bilmekte yatıyor cevap. 

 

Sample 3

Through the ages, drugs have been enormously ----------------------- in relieving suffering and in preventing and treating diseases.

 

            A ) current            B ) persistent                       C ) beneficial

                            D ) excessive                 E ) profound

Boşluktan sonraki kelime olan " relieve / rahatlatma, hafifletme / " doğru sonuca bizi götürecektir. Hastalıkların tedavisinde ve engellenmesinde kullanılacak uyuşturucu faydalıolacaktır. 

 

Sample 4

Owing to the shortages in some building materials and labour ____ in some trades, the building industry began to make more use of prefabricated.

A)     components

B)     immunity

C)    reliably

D)    cavity

E)     scarcity

Yine kelime anlamına yoğunlaşmamız gereken bir soru. Ancak bazan cümle içindeki ipuçları ile soruyu çözebiliriz. " and " bağlacından önceki " shortages / sıkıntı " kelimesi ile labour scarcity/ kıtlık, az olma / uyuşmaktadır.

 

Sample 5

In many countries training for industry has always been considered to be ____ the concern of industry itself, not of the state.

A)     socially

B)     primarily

C)    suitably

D)    firmly

E)    reputedly

İki şey arasındaki öncelik karşılaştırılıyor ; “concern of industry” ve “state”. Öncelik “ industry “

 


Sample 6

I'm afraid I can't ____ the signature on this painting but it has been signed.

A)     make out

B)     take out

C)    find out

D)    turn back

E)     put down

Kelime bölümünde en çok zorlanan konu ise “ phrasal Verb “. Anlamı geldiği edata göre değiştiğinden bu fiiller, çok okumak ve soru çözmekle halledilebilir. Soruda imzanın çıkarılmadığından , anlaşılamadığından bahsediyor.

Kelime bölümü için, sitemizdeki edat ve phrasal kısımları tekrar gözden geçirilmeli.

GRAMMAR / DİL BİLGİSİ

EN ÖNEMLİ DİLBİLGİSİ KONULARI

1 Cümlelerde Zaman Uyumu
2 Zaman Cümlecikleri
3 Clause bilgisi
4 Bağlaçlar ve Bağlaç Türleri

 

Dilin daha etkili olmasını sağlamak için yan cümlelerin kullanırız. Yan cümleler ile  bir cümlede daha fazla bilgi verilebilir. 
Clause'lar çeşitlerine göre cümlede farklı yerlerde ve şekillerde kullanılırlar .
 

1  İSİM CÜMLESİ ( CÜMLECİKLERİ / Noun Clauses )

Bir cümlede ismin veya isim tamlamasının yerine kullanılırlar. Yani cümlenin Öznesi veya Nesnesi olarak kullanılırlar.

 

We know that she argued with her colleagues./ Meslektaşlarıiletartıştığınıbiliyoruz.

When she argued with her friends is not certain / Ne zaman tartıştığı belli değil..

That she argued with her friends is not certain. / That ile başlayan isim cümlesi.

 

SIFAT CÜMLECİKLERİ
(ADJECTIVE CLAUSES )

 

Bir ismi nitelemek ve o isim hakkında daha fazla bilgi vermek için kullanılırlar.

Sıfat Cümlecikleri ( Adjective clause ) nitelenmek istenen ismin sonuna getirilir.

 

The woman, who argued with her colleagues, is my best friend. / Meslektaşları  ile tartışan kadın benim en iyi arkadaşım / Sıfat tümcesi le ek bir bilgi veriliyor.

 

ZARF CÜMLECİKLERİ
ADVERB CLAUSES

 

Tümceler, sebep, sonuç, yer, amaç, zıtlık ve koşul gibi fiili etkileyen zarflarla kurulur.

 

Istanbul is a big city where you can find a lot of museum. / Yer

He was badly injured because……/ Sebep sonuç

He did his all homeworks so that he got plus. / Amaç

I love her but she doesn’t deserve. / zıtlık

 

GRAMMAR  / ZAMAN UYUMU

 

Sample 1

Had it not been for the variety and flexibility of its trades, Huddersfield, like so many of the other textile towns, ____ into a decline in the 20th century.

A)     was going

B)     had gone

C)    would have gone

D)    would go

E)     had been gone

     Dilbilgisi sorularında zaman uyumunu doğru anlamak, bazen diğer şıkları kolayca elememizi sağlar. Mesela bu çıkmış soruda, tümcenin başındaki “ had it not been for..” kalıbı devrik ( inversion ) bir kalıptır. Devrik yapılar İngilizcede genelde olumsuz manada ve yardımcı fiil ile kullanılır. Burada aslında aradığımız devrik yapı değil, zaman kavramı. “If” clause’larda 3. Yapıda unreal ( gerçek dışı ) durum hatırlarız. Eğer olmuş olsaydı , şöyle olurdu gibi. Burada devrik kullanılarak  “if “ anlamı verilmiş.

If I had been there , I would have helped her./ Eğer orada olsaydım, yardım ederdim. ( Yardım edemedim. )

“ Eğer çeşitlilik ve esneklik olmasaydı,,,,,,azalmaya giderdi. “ = C şıkkı bu zaman kalıbına uyar.

 

Sample 2

Zaman uyumunu gösteren güzel bir örnek daha.

In 1906 at Boğazköy several thousand cuneiform tablets ____ and most of them ____ now on exhibit in the Anatolian civilisations museum in Ankara.

A)     have been discovered / were

B)     were discovered / are

C)    have been discovered / had been

D)    would have been discovered / are being

E)     had discovered / have been

     Sizce, boşluktan önceki tümcede hangi kelime bize gramer kalıbı ile ilgili ip ucu veriyor : “ in “ dediğinizi duyar gibiyim. “ in “ tarihlerde kullanılan bir zaman edatı olduğundan “ past tenses / geçmiş z.”  da kullanıldığını biliyoruz. Diğer şıklar da doğru gibi görünse de, ikinci boşluktan sonraki “ now “ kelimesi bize ikinci bölümün present / şimdiki z. olması gerektiğini söylüyor.

 

 

Sample 3 

Although the metropolitan theatres ____ a monopoly there for a long time, recently several private theatres ____.

A)     would hold / are being opened

B)     had hold / had been opened

C)    were holding / will be opened

D)    held / have been opened

E)     have held / were opened

 

Diyelim bu sorudaki çoğu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Ancak bir kelime bizi doğru cevaba götürür. O da “ recently / son zamanlarda, geçenlerde, yeni “. Bu zarf present perfect ile daha kullanıldığından cevap “ D “

 

Sample 4

Early in 1940, when Europe was already at war, Hitler ____ the sale of uranium from the Czech mines he ____ over.

A)     has banned / has taken

B)     had banned / took

C)    banned / had taken

D)    bans / was taking

E)     was banning / had been taking

 

     Zaman uyumu : in 1940 diyerek olayın past tense’de geçtiğini anlıyoruz. Geçmiş zamandan önceki zamanda past perfect olacağından cevap “ C “. Yani kelime anlamı bilmeden de bu soru bu taktikle yapılabilir.

 

Sample 5

Physics, as it ____ at the end of the nineteenth century ____ to as classical physics.

A)     has been known / might be referred

B)     is known / has been

C)    had been known / had been referred

D)    was known / is referred

E)     might have been known / was referred

 

Sample 6

Once the occupying forces ____, many seemingly innocent people were accused of ____ with the enemy.

A)     are leaving / to have been collaborated

B)     were leaving / to have collaborated

C)    have left / being collaborating

D)    will leave / collaborating

E)    had left / having collaborated

 

     Karıştırılan soru tiplerinden. Meydana gelen iki olayın, öncelikli olanı had + V3 ile kullanılandır.( Past perfect ). Ondan sonra gelen olay da Past Tense olacaktır. İşgal kuvvetlerinin terk ettiğini, ondan sonra da pek çok suçsuz insanın düşmanla işbirliği ( having collaborated ) yapmaktan suçlandığını söylüyor. = E

 

Sample 7

Physics, as it ____ at the end of the nineteenth century ____ to as classical physics.

F)     has been known / might be referred

G)    is known / has been

H)    had been known / had been referred

İ)      was known / is referred

J)     might have been known / was referred

 

Sample 8

Sometimes people select certain foods that they believe ____ their physical appearance and avoid those they believe ____ detrimental.

A)     have improved / would have been

B)     are improving / were

C)    improve / might be

D)    improved / had been

E)     would have improved / have been

 

GRAMMAR EDAT ( Preposition )

 

 

Sample 9

In Belgium, compensation ____ accidents at work and occupational illness is exclusively the concern ____ employers.

A)     over / from

B)     in / by

C)    from /  for

D)    for / of

E)     at / over

 

İsimlerle kullanılanedatlarınbilinmesi.

 

Sample 10

____ the computerized Dutch auction system, the flower industry gets flowers into our homes when they are still ____ their best.

A)     under / at

B)     at / in

C)    from / with

D)    until / to

E)     within / for

 

under: altında, döneminde, etkisi altında

at : ip ucu, bir şeyde iyi olma ( good at , best at )

 

Sample 11

Diesel engines are more efficient than gasoline engines ____ the fact that a larger proportion of the fuel used is burned.

A)     consequently

B)     following

C)    owing to

D)    contrary to

E)     so that

 

İngilizcede ek bilgi veren bağlaç ve zarfları hatırlayalım ;

Sebep , sonuç veren;

Because  ,Since  ,Now that  ,In that  ,As  ,Seeing that  ,Inasmuch as  , ,Owing to the fact that  ,On the grounds that.. , Due to the fact that  ,Thanks to , So........that  ,Such…that ,So that ,In order that ,

Prepositions :Due to / Owing to / On Account of /  Because of

 

Sample 12

The problem with antiseptics is that ____killin g germs they ____ kill the surrounding tissues.

      A)     far / from

B)     so far as / too

C)    as much as / both

D)    besides / as well

E)     as well as / also

 

germ; mikrop, bakteri

 

Ek bilgi veren bağlaçlar ;

Ek Bilgi

Again , Also  , As well as  ,Besides  ,Coupled with  ,Furthermore ,Moreover  ,In addition,  Likewise  , Similarly

 

Sample 13

Let's take the ferry to Bandırma from where it's only a short drive to Bursa, ____ driving all the way from İstanbul to Bursa.

A)     as well as

B)     more than

C)    besides

D)    instead of

E)     except for

 

Zıtlık gösteren ;

conversely ,However , Nevertheless  ,In contrast ,On the contrary  ,On the other hand  ,Even so

Still  ,Nonetheless ,yet (conjunction) ,but (conjunction) ,Instead  ,Rather

 

Sample 14

Bethoven's seventeen string quartets hold ____ the same position in chamber music ____ his symphonies hold in the orchestral repertoire.

Quartet : müzik grubu, 4 kişilik grup

A)     as / that

B)     much / as

C)    quite / whether

D)    just / what

E)     thus / than

 

Much as ; kadar

ZarfKelimeleri ;( Anlamlarınabakınız )

The most, As for ,The more... The more  ,As... So ,As just as  ,Much as  ,As if  ,As though ,More ... Than  ,As....as 

 

GRAMMAR

 

Sample 14

Some anthropologists think that man today is ____ honest _____ he was hundreds and thousands of years ago.

A)     much / as

B)     the less / than

C)    the least / of

D)    little / as

E)     less / than

 

Karşılaştırma ( Comparative )

 

Sample 15

More than ____ invention of the last eighty years or so, television has been the most harmful to family life.

A)     some other

B)     another

C)    the other

D)    any more

E)     any other

 

Belirteç : any other ( başka herhangi bir ) ve karşılaştırma

 

Sample 16

Much of the immune system’s machinary is geared towards killing or eliminating invading microbes ----- they have been recognised.

A)     Once                        B ) although                 C) even if

         D) in case                             E ) whereby

 

Once.olur olmaz. Present perfect. in case de ise şart durumu var ( geniş zaman. )

comments powered by Disqus