UPPER - INTERMEDIATE

TESTING OFFICE UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

FCE / Do you do a phone call ? No, I make a phone call.

FCE ( First Certificate ) öğrencilerinin sık sık yaptıkları yanlışlar ;

1 Have you do football training with other people in your class ? Sınıfından diğer insanlarla futbol antremanı yapıyor musun ?

Cümle Perfect Tense ile devam edecek gibi görünüyor. Ancak " do " esas fiili " 3. hali ile kullanılması gerekirken yalın formu ile kullanılıyor. Doğrusu ;

 

Have you ever done.................?

2 Are you enjoying family gatherings ? Aile toplanmalarından hoşlanıyormusun ?

Genel bir ifade olduğundan geniş zaman fiili olan " do " ile ( bknz.present simple, conquerenglish.com ) sorulması gerek. Doğrusu ;

Do you enjoy .............?

3 Martin has passed his last English Sat Exam but he always gives me a lift to school. Martin sınavı geçti fakat beni sürekli okula götürüyor.

Bağlaç tümcesinde , sınavı geçmesinin sonucunda onu okula götürdüğünden bahsedilecek ancak sonuç bağlacı yerine zıtlık bağlacı ( but ) kullanılıyor. Doğrusu ; 

"But " yerine  "so " olmalı

4 We have lived in İzmir since I am small child. 

Tümce present perfect ile başladığından since bağlacından sonra  past tense olmalı ;

..................since I was..

5 Do ile make arasındaki farklar önceki makalelerde anlatılmıştı. Burada ise yapılan bir yanlıştan bahsedeceğiz :

Do = bir aktiviteyi veya işi performans olarak gerçekleştirmek anlamında kullanırız.

Make = birşey üretmek anlamında kullanılır.

Do ile kullanılan kalıplar ;

do business / do exercise / do a favour / do housework / do homework / do the shopping / do work

Make ile kullanılan kalıplar :

Make the bed / make a decision / make an effort / make a plan / make an excuse / make a noise / make a phone call / make money / make a promise

e.g.

I have to make more homework. Doğrusu ;

I have to do more homework. Daha fazla ödev yapmak zorundayım.

Did you do mistakes about the speech ?   Doğrusu ;

Did you make mistakes....?  Konuşmada yanlış yaptın mı ?

6 Playing soccer is more easier than playing rugby. Doğrusu :

Playing soccer is easier than.......

Easy - kolay sıfatı tek heceli olduğundan , comparative ( conquerenglish.com ) kuralına göre tek heceli sıfatlar karşılaştırılırken -er, ier alırlar. Burada ise çok heceli sıfatların - daha anlamına gelen - more zarfını kullanmış öğrenci.

Tek heceli Sıfatlara örnek ;

easy = easier ( daha kolay )

big = bigger

tall = taller

Çok heceli sıfatlara örnek ;

Important= More important

popular = more popular ( daha populer )

7 The healtier way to keep fit is doing sports. Doğrusu ;

Sağlıklı kalmanın en iyi yolundan bahsedecek öğrenci ancak superlative ( - en - est )eki yerine yine karşılaştırma ( -ier, er ) eki kullanmış. Bunun yerine;

 

The healtiest way = en iyi yol   demesi gerekiyordu.

comments powered by Disqus