BAŞLANGIÇ

GRAMMAR BAŞLANGIÇ KONULARI

Conquer English
BAŞLANGIÇ

Bir dil içinde neler barındırır ? Bir dili oluşturan temel öğeler nelerdir ? Dünyada bugün kaç dil konuşuluyor ?  Dünya dili bugün hangisidir ? Bilgisayar dili nedir ?

Evet bütün bu soruların cevapları bizi  hem kendi dilimize hem de öğrendiğimiz dillere  biraz daha yaklaştırır. 

1 Bugün dünyada 2800 civarında farklı dil konuşulmaktadır.

2 Yaklaşık 800 milyon insanın konuştuğu İngilizceyi yine yaklaşık 360 milyon insan ana dili olarak konuşmaktadır.

3 Çince'yi yaklaşık 900 milyon insan ana dili olarak konuşmaktadır.

4 Bilgisayar dilinin yüzde 80'i İngilizcedir.

Hatırlayacağınız gibi sitemizin ilk derslerinde İngilizce word order dediğimiz kelime sıralaması anlatılmıştı. Kısaca tekrar edeceğiz.

1 Bir dil kendi içinde pekçok isimden oluşur. Bu isimler tekil ve çoğul olabilirler.

bat, cat, dog ( animals - hayvanlar  )

nice, beautiful, big ( adjectives- sıfatlar  )

laptop, car, table ( things - eşyalar )

İzmir, London, Berlin ( Places- yerler )

boy, girl ( people- insanlar )

2 Zamirler ismin yerine kullanılabilirler.

I ( ay ) - ben - I am a teacher / Ben bir öğretmenim.

you ( yu )- sen - You are a student / Sen bir öğrencisin.

she ( shi ) - O ( kız )- She is a student.

He ( hi ) - O ( erkek ) - He is a student

We ( vi ) - Biz - We are students

They ( dey ) - Onlar - They are students

It - O ( cansız ve hayvan )- It is a dog.

3 Sıfatlar ( adjectives ) bir ismi tanıtır. İngilizcede sıfat genelde isimden önce gelir. Sıfatlar çoğul eki almazlar ( nice - nices x )

nice dog. / güzel köpek

hard question . / zor soru

different way / faklı yol

4 Bir dilin temelinde hareket ( action ) ve state ( durum, hal ) bildiren fiiller ( eylemler ) vardır. Bunlar geçmiş ( past ), şimdi ( present ) ve gelecek ( future ) şekillerde kullanılabilirler.

Bu konular ayrıntılı olarak conquerenglish.com 'da bulunabilir.

I speak English. İngilizce konuşurum.

I spoke English in the class yesterday. Dün sınıfta İngilizce konuştum.

I will speak English in the ' Free Speech " Lesson tomorrow. Yarın " serbest konuşma " dersinde İngilizce konuşacağım.

I like speaking English. İngilizceyi konuşmayı seviyorum. ( Durum bildiren fiil = like )

 

5 İngilizcede ilk temel fiil " be ( bi ) = olmak fiilidir. Öznelerde yani şahıslarda am ( em ), is ( iz ) ve are ( ar ) diye 3 şekle dönüşür.

I am a teacher . Ben bir öğretmenim.

She is a student. O öğrencidir.

We are students. Biz öğretmeniz.

 

6 Zarf ( adverb ) bir fiili, sıfatı yada tüm cümleyi tanıtabilir.

Slowly - yavaşca

Carefully - dikkatlice

luckily - şans eseri

 

I always drive slowly. Her zaman yavaş ( ca ) kullanırım.

She speaks slowly. Yavaş konuşur.

 

7 İngilizcede cümle sıralaması ;

Özne ( Subject )   +       fiil ( verb )      +         Nesne (Object )

I                                       like                           apple.    Elmayı severim.

She                                  likes                         apple.    O elmayı sever.

We                                  like                           apple     Biz elmayı severiz.

comments powered by Disqus