UPPER - INTERMEDIATE

GRAMMAR UPPER - INTERMEDIATE KONULARI

Conquer English
UPPER - INTERMEDIATE

At, By, For / Edatların Doğru ve Farklı Kullanımı

   İngilizcede edatlar ( prepositions ), bazı ifadelerde ( phrase ) belli isimlerle kullanılırlar ve bu değişmez. Bu ifadelerin doğru kullanılması konuşma zenginliği sağlar. Yazı dilinde yazımı şekillendirir.

   Aşağıdaki örnekler normal anlamlarının dışında bir anlam kazanabilir. Mesela daha önce öğrendiğimiz " at " zaman edatıdır : at 10.00, at lunch , at that time gibi. Aynı şekilde " in " yıllar ve aylar gibi zamanlar için kullanılıyordu. Bu derste farklı kullanımları da göreceksiniz. Bazılarının Türkçeleri verildi. Bilindiği tahmin edilenler boş bırakıldı.

 

At

 

at the airport    at first hand ilk elden
at an auction müzayedede  at once hemen , bir defada
at the beginning başlangıçta  at a glance bir bakışta
at one's best    at a guess bir tahminde
at breakfast / lunch    at hand elde, el altında
at first ilk olarak  at heart kalben
at the bottom of altındaki  at noon  
at the bus stop    at home  
at fault kabahatli  at a hotel  
at church    at most en çok
at the end    at the moment  
at / on the corner    at midnight  
at ease rahat ,içi rahat  at km per hour  
at all costs her ne pahasına..  at large genel olarak
at the door    at last sonunda, nihayet
at the crossroad kavşakta  at midnight  
at down   at the latest en geç
at the door   at the match  
at first sight ilkbakışta at least en azından
at one's desk   at a loss

zararına

 

 

 

at length uzun uzadıya at liberty serbest
at war, peace savaşta, barışta at 44 London St.  
at present halihazırda at work işte
at a profit karda ( şapkalı a ) at the weekend  
at the prospect umutla at random gelişigüzel
at any rate hiç olmazsa at university  
at one's request ricasıyla at the top of üst kısmında
at the same time aynı zamanda at times zaman zaman
at school   at sea gemide, denizde
at the time tam zamanında at the table  
at the seaside   at sunset gün batımında
at/in the station   at short notice kısa sürede
by accident kazaran by correspondence yazışma ile
by nature doğası gereği by all accounts söylentiye göre
by day/night gece gündüz by now şimdiye dek
by appointment randevu ile by degrees derece derece
by oneself kendi kendine by the arm/hand eliyle
by the dozen düzinelerle by order of emriyle
by auction açık artırma ile by far şimdiye kadar
by phone telefon ile by birth doğuştan
by force zorla

by post/airmail

postayla
by bus otobüsle by taxi  
by plane   by coach otobüsle
by ship   by sight sima olarak
by car   by law kanunen
by invitation daveti ile by (the/one's) side tarafıyla, 'nda
by land/sea/air karadan,denizden by surprise sürpriz
by luck şans ile, eseri by the time 'duğu zaman
by marriage   by the way bu arada
by chance kazara by means of vasıtasıyla
by oneself kendi kendine by cheque çekle
by mistake yanlışlıkla by one's watch  
for ages asırlardır for hire kiralık
for safe keeping güvenli saklama for breakfast/lunch/dinner  
for keeps temelli for one's sake ,,birinin aşkına, uığruna
for certain kesin olarak for instance örneğin
for the sake of uğruna for a change bir değişiklik için
for sale satılık for ever sonsuza dek
for life ömür boyu for short kısaca
for fear (of) korkusuyla for love  
for the time being şimdilik, şartlara göre for fun eğlence için
for nothing boşuna for a visit/holiday  
for good

temelli olarak,geri dönmemek üzere

for once bir kerelik
for a walk yürüyüş for gran hibe için
for the rest of geri kalanı için for a while kısa süreliğine

 

 

 

in fun  eğlenceli in action eylemde
in addition to ek olarak in advance of önceden
in full swing tam faaliyette in a bad temper kötü huylu, hırçın
in agreement with ile anlaşmalı in focus odakta, odağı ayarlı
in aid of yararına in all hepsi
in answer to cevap olarak in  bed  
in the beginning   in the flesh şahsen, bizzat
in blossom çiçeklenmiş in brief kısaca
in a book   in any case

her halükarda

ne olursa olsun

in cash peşin in charge of sorumlu
in the centre of   in code  
in color   in flames alevler içinde
in comfort   in common yaygın
in favour of lehinde in comparison with kıyasla
in conclusion to sonuç olarak in fashion moda
in fact gerçekte in existence varlığı'(nda )
in ( good) condition   in confidence güvenle
in exchange for karşılığında in control of  
in the country   in danger  
in the dark   in demand rağbette, aranılan
in debt borçlu in detail ayrıntılı
in the direction of    in doubt şüpheli
in due course zamanı, sırası gelince in one's free time  
in future   in the past  
in gear viteste in general genel olarak

 

      Bu prepositional phrase'ler den sonra diğer bölümü de yayınlanacaktır. Bu kullanımların doğru bilindiğine emin olun. Her yerde karşımıza çıkacaktır. SAT sınavı hazırlık aşamalarında olduğu gibi bu kelimelerden 5x5 kart yapıp bir kutucuk oluşturabiliriz. Ezberleyerek bilinen ve bilinmeyen şeklinde bilinene doğru kelimelerimizi artırabiliriz .

comments powered by Disqus